Jesienią światło słoneczne często wydaje się nam szczególnie miękkie i ciepłe. Od wieków tradycją w Niemczech jest określenie "złoty październik".

Dlaczego jednak jesienny miesiąc postrzegamy w tak szczególnym świetle?

Próbą odpowiedzi na to pytanie mogą być Wasze prace zamieszczone na naszej stronie internetowej w konkursie fotograficznym pt. "Złoty październik" - pokaż nam swój Heimat.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie sfotografowanie chwili ujmującej jesienny krajobraz Małej Ojczyzny - Złoty Październik. Fotografie zgłoszone do konkursu charakteryzować powinny się niepowtarzalną grą barw. Prace zgłoszone do konkursu oceniać będą członkowie jury, które będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, balans kolorów oraz pomysłowość ujęć.

Do zastosowania tych zasad oceniania prac zachęcamy wszystkich internautów, którzy będą oglądać zamieszczone na stronie internetowej Konkursu prac, ponieważ niezależnie od oceny prac przez Jury można będzie głosować na zgłoszone do konkursu prace. Ta ocena nie ma jednak wpływu na ocenę Jury.

Do udziału w konkursie zachęcamy zarówno dorosłych członków Kół Mniejszości Niemieckiej jak i młodzież. Udział w konkursie jest bezpłatny. Interesujesz się fotografią? Chcesz podzielić się z innymi uchwyconą chwilą? Pragniesz ukazać swoje umiłowanie Małej Ojczyzny? W takim razie ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

"Złoty Październik" to szczególna okazja na wyjątkowe ujęcia. Weź udział w naszym konkursie fotograficznym, pokaż swą wrażliwość na otaczające Cię piękno przyrody i to jak postrzegasz swój Heimat.

Uczestniczyć w konkursie mogą osoby będące Członkami dowolnej Organizacji zrzeszającej Niemców w Polsce w kategoriach wiekowych:

 • Młodzieżowa od 13 lat do 18 lat
 • Dorośli od lat 18
 • które zapoznają się z Regulaminem Konkursu, zaakceptują jego postanowienia i w określonym terminie udostępnią swoją pracę konkursową na stronie internetowej DFK Stolarzowice (dfk.stolarzowice.info) spełniającą następujące warunki:

  • Uczestnik Konkursu musi być zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej DFK Stolarzowice
  • Uczestnik Konkursu samodzielnie tworzy album prac konkursowych na stronie internetowej DFK Stolarzowice
  • Album musi zawierać 1 fotografię główną i maksymalnie 12 dodatkowych fotografii, które tworzą album
  • Album musi posiadać lokalizację (miejsce wykonania) zdjęć
  • Album musi posiadać opis w języku polskim zawierający informacje o miejscu, które prezentują prace zamieszczone w konkursowej pracy
  • Praca musi dotyczyć tematu wyznaczonego przez Organizatora Konkursu
  • Niedopuszczalne jest publikowanie w galerii cudzych dzieł
  • Praca wymaga akceptacji Organizatora. Na stronie internetowej opublikowane będą tylko te prace, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora Konkursu

  Uczestnik konkursu może udostępnić w konkursie 1 fotografię główną i maksymalnie 12 dodatkowych fotografii, które tworzą album pamiętając przy tym, że:

  • Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty, ID telefonu itp.) będą dyskwalifikowane
  • Fotografie wykonane są przez niego samego
  • Nie zezwala się wykonywania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików ani wykonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęć konkursowych. Modyfikacje zdjęć konkursowych dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości lub fragmentu, kontrastowania oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.
  • Zdjęcia konkursowe muszą być zapisane w pliku w formacie JPG z możliwymi do odczytania danymi EXIF. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
  • Uczestnik musi posiadać oryginalny plik do udostępnienia Jury Konkursu
  • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności w kwestii wykorzystywania wizerunku

  Termin udostępniania prac konkursowych mija w sobotę 13 listopada o godz. 23:59. Dodanie pracy po tym terminie nie będzie możliwe.

  Od niedzieli 14 listopada na prace dodane przez Uczestników Konkursu internauci będą mogli oddawać swoje głosy. Oddanie głosu na wybraną pracę nie wymaga rejestracji na stronie dfk.stolarzowice.info

  Tak więc nie ma na co czekać, tylko już teraz zastanowić się nad wyborem miejsca poszukiwań najlepszych ujęć. Jak przedstawić ich efekty w naszym Portalu, to już pozostawiamy inwencji Twórcy. Niech jednak nie zapomina, że na ocenę pracy składa się wiele czynników.

  Poprzez zamieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej dfk.stolarzowice.info Uczestnik oświadcza, że:

  • Zapoznał się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki.
  • Jest autorem nadesłanych fotografii i posiada do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich.
  • Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
  • Wyraża nieodwołalną zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Mniejszości Niemieckiej w Stolarzowicach (dfk.stolarzowice.info), a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, Extranecie oraz urządzeniach mobilnych.
  • Uzyskał zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
      W Konkursie mogą wziąć udział tylko Członkowie Organizacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Członkostwo będzie weryfikowane na podstawie podanych przez Uczestnika Konkursu danych we właściwym Kole DFK lub Organizacji Mniejszości Niemieckiej

  Wochenblatt Oberschlesiescherstimme Mittendrin VdG DFK Schlesien SKGD im Oppelner Schlesien DSKG BJDM
"Złoty październik" - pokaż nam swój Heimat https://dfk.stolarzowice.info/images/content/goldene-oktober-21-1.jpg Joachim Makowski

Tragödie des deutschen Ostens. Wir erinnern.

Wojna ta dobitnie pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.

Finde mehr heraus